سرور مجازی مدیریت شده ایران

VM1024

1 core

RAM 1 GB

10 GB SSD

Uplink ۱ Gb

VM2048

1 core

RAM 2 GB

20 GB SSD

Uplink ۱ Gb

VM4096

2 core

RAM4 GB

30 GB SSD

Uplink ۱ Gb

VMSPECIAL

8 core

RAM 12 GB

100 GB SSD

Uplink ۱ Gb

VM8192

4 core

RAM 8 GB

40 GB SSD

Uplink ۱ Gb