سرور اختصاصی مدیریت شده آسیاتک

Hp۳ - DL ۳۸۰-G۸-N

۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۸۰

RAM ۶۴GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱۰Gb

Hp۲ - DL ۳۸۰-G۸-N

۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۴۰

RAM ۴۸GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱۰Gb

Hp۱ - DL ۳۸۰-G۸-N

۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۲۰

RAM ۳۲GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱۰Gb

Hp۶ - DL ۳۲۰-G۸-N

۱x intel Xeon E۳ - ۱۲۲۰

RAM ۳۲۴GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱Gb

Hp۵ - DL ۳۲۰-G۸-N

۱x intel Xeon E۳ - ۱۲۲۰

RAM ۸GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱Gb

Hp۴ - DL ۳۲۰-G۸-N

۱x intel Xeon E۳ - ۱۲۴۰

RAM ۱۶GB

۲x۲ TB SATA ۷.۲K

Uplink ۱Gb